Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс 
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"
Репетитор англійської мови
Петропавлівська Борщагівка.
Англійська для школярів.
 

 

Дослідження, коментарі


(S. Holovatyi. Nouvelles possibilités de la sauvegarde des droits de l'Homme en Ukraine)
 
(S. Holovatyi. New Possibilities for the Protection of Human Rights in Ukraine)
 
В. Євінтов. Справа «Мюллер проти Франції». Розумний строк тримання під вартою під час попереднього слідства. Коментар(V. Yevintov. Case of Muller v. France. The Reasonableness of the Length of Detention During the Pre-Trial Investigation. Commentary)
 
В. Євінтов. Справа Лінгенса. Кримінальне засудження журналіста за дифамацію Федерального канцлера. Коментар(V. Yevintov. Lingens Case. The Criminal Conviction of a Journalist for Defaming the Federal Chancellor. Commentary)
 
В. Мармазов. Метод ефективності як засіб розширення потенціалу Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо економічних та соціальних прав (V. Marmazov. The Method of Effectiveness as a Means of Extending the Potential of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms to Economic and Social Rights)
 
В. Паліюк. Місце Конвенції про захист прав людини та основних свобод у правовій системі України (V. Paliyuk. The Place of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms within the Legal System of Ukraine)
 
В. Паліюк. Чи можуть судді України у своїх рішеннях посилатися на рішення Європейського суду з прав людини (Цивіль­но-правовий аспект)(V. Paliyuk. Is it Acceptable for Ukrainian Judges to Refer to Judgments of the European Court of Human Rights When Deciding a Case (Civil law aspect))
 
В.Є.Мармазов, П.В.Пушкар. . Деякі особливості захисту права власності відповідно до статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини (V. Ye. Marmazov, P. V. Pushkar. Some special aspects of protection of property pursuant to Article 1 of Protocol No. 1of the European Convention on Human Rights)
 
Василь Паліюк. Забезпечення судами України права на справедливий судовий розгляд (Vasyl Paliyuk. The provision by Ukrainian courts of the right to a fair trial)
 
Д. Супрун. Коментар до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Броньовський проти Польщі» (D. Suprun. Comment on the Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of «Broniowski v. Poland»)
 
Дж. МакБрайд. Проміжний аналіз практики Європейського суду з прав людини з питань застосування положень Європейської конвенції з прав людини, які стосуються запобіжного ув’язнення (J. McBride. Interim Analysis of the Case Law under the European Convention on Human Rights Relating to the Use of Remand in Custody)
 
Зоряна Бортновська. Справи з питань оподаткування: межі застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (Zoryana Bortnovska. Tax cases: scope of Article 6 of the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)
 
Л. Гусейнов. Просторові межі дії Європейської конвенції з прав людини (L. Huseinov. Jurisdictional Scope of Application of the European Convention on Human Rights)
 
Олена Євтушенко. Із практики застосування статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основних свобод при розгляді цивільних справ судами України (Olena Yevtushenko. Ukrainian civil courts practice of applying Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)
 
П. М. Рабінович. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на національну юридичну практику (спроба порівняльної характеристики)(P. M. Rabinovych. Impact of Judgments of the European Court of Human Rights on the Domestic Jurisprudence (Comparative Study))
 
П. Махоуні. Наскільки «цивільною» є державна служба?(P. Mahoney. How Civil is the Civil Service?)
 
П. Пушкар. Реформування Європейського суду з прав людини та розвиток його прецедентної практики стосовно України (P. Pushkar. Reform within European Court of Human Rights and Development of its Case Law Concerning Ukraine)
 
П. Рабінович, Н. Раданович. Загальнотеоретичні питання національної імплементації міжнародних договорів з прав людини (P. Rabinovych, N. Radanovych. General Theory Issues of National Implementation of International Human Rights Conventions)
 
П. Рабінович. Рішення Європейського суду з прав людини: до характеристики концептуально-методологічних засад їх обґрунтування(P. Rabinovych. Judgments of the European Court of Human Rights: Conceptual and Methodological Principles of Substantiation)
 
С. Головатий. Нові можливості щодо захисту прав людини в Україні
 
С. Головатий. Рішення Європейського суду з прав людини: особливості національного виконання (на прикладі справи "Мельниченко проти України")(S.Holovaty. Judgments of the European Court of Human Rights: Peculiarities of National Execution (with the Melnychenko v. Ukraine judgment taken as an example) )
 
С. Шевчук. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод: практика застосування та принципи тлумачення у контексті сучасного українського праворозуміння (S. Shevchuk. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Practice of Application and Principles of Interpretation in the Context of Ukrainian present-day legal awareness)
 
С.Шевчук. Європейська правова традиція в Україні і скасування смертної кари (S. Shevchuk. European Legal Tradition in Ukraine and Abolition of Death Penalty)
 
Т. Фулей. Право на повагу до приватного та сімейного життя, житла і таємниці кореспонденції: підходи Європейського суду (T. Fuley. Right to respect for private and family life, home and correspondence: how the European Court sees it)
 
Ю. Зайцев. «Периферійні» положення рішень ЄСПЛ (Yu. Zaitsev. «Peripheral» aspects of the ECHR judgments)
 
Ю. Зайцев. Вирішено шість справ щодо України (Yu. Zaitsev. Six Cases Against Ukraine Decided)
 
Ю. Зайцев. Вичерпання національних засобів правового захисту: критерії кваліфікації (Yu. Zaitsev. Exhaustion of Domestic Remedies: Criteria for the Test)
 
Ю. Зайцев. Від системного порушення — до системного захисту (Yu. Zaitsev. A system-based protection to remedy system-nature violations)
 
Ю. Зайцев. До питання втілення «живого» права ЄКПЛ (Yu. Zaitsev. As to the issue of embodying «living» law into the ECHR)
 
Ю. Зайцев. Достатньо справедливої сатисфакції ?(Yu. Zaitsev. Is it sufficient to have «just satisfaction»?)
 
Ю. Зайцев. За принципом «одного погляду» (Yu. Zaitsev. Based on the “at-a-glance” principle)
 
Ю. Зайцев. Заборона катування — право на розслідування.(Yu. Zaitsev. Prohibition of Torture — the Right to Investigation)
 
Ю. Зайцев. Нова редакція Реґламенту Європейського суду з прав людини (Yu. Zaitsev. The New Edition of the Rule of the European Court of Human Rights)
 
Ю. Зайцев. Нові напрями висвітлення практики Європейського суду з прав людини. (Yu. Zaitsev. New Trends in the Coverage of the Case Law of the European Court of Human Rights.)
 
Ю. Зайцев. Питання створення інформаційних та методологічних передумов використання практики Європейського суду з прав людини в українському судочинстві (Yu. Zaitsev. The Issue of Creating Informational and Methodological Preconditions for the Application of Case Law of the European Court of Human Rights by Ukrainian Courts)
 
Ю. Зайцев. Практика Європейського суду з прав людини українською мовою: питання інформаційного доступу (Yu. Zaitsev. Case Law of the European Court of Human Rights in the Ukrainian language: Issues of Informational Access)
 
Ю. Зайцев. Презумпція невинуватості та цивільне провадження (Yu. Zaitsev. Presumption of innocence and civil proceedings)
 
Ю. Зайцев. Свобода,особиста недоторканність, приватне життя — та національний закон (Yu. Zaitsev. Freedom, personal security, private life — and domestic law)
 
Ю. Зайцев.. Чи є «рішення» — рішенням?(Yu. Zaitsev.. Is the «judgment» a judgment?)
 
Юрій Зайцев. Поняття закон та законність: бачення Європейського суду з прав людини (Yurii Zaitsev. «Law» and «Lawfulness»:as viewed by the European Court of Human Rights)
 
Юрій Зайцев. Потреба використання практики Європейського судуз прав людини (Yurii Zaitsev. The need to apply case law of the European Court of Human Rights)
 
Я. Подима. Протокол № 12 до Європейської конвенції з прав людини — новація в праві Ради Європи. (Ya. Podyma. Protocol No. 12 to the European Convention on Human Rights is an Innovation in Law of the Council of Europe)
 
  
 
 

 Copyright © 2003-2024 Українська Правнича Фундація     http://www.eurocourt.in.ua